UiT|Språk- og kultur|Jus|Realfag|Medisin|Marine fag|Samfunnsfag|Sentre|Museum| Bibliotek|Service/tjenester|Søk

Hjem

Sáme-
giella

English

Om Senter for samiske studier

Ved opprettelsen av Universitetet i Tromsø ble det understreket at Universitetet hadde en rekke oppgaver å ivareta i Nord-Norge når det gjaldt å tjene landsdelens behov innenfor samfunnslivet i vid forstand. Særlig ble behovene til den samiske befolkning understreket. Universitetet legger i sine strategier vekt på å utvikle nasjonale tyngdepunkter på områder man har spesielle forutsetninger for å ta seg av. Her pekes det blant annet på forskning om flerkulturelle og flerspråklige forhold og forskning om samiske forhold.

Vedtaket om å opprette Senter for samiske studier ble gjort av Universitetsstyret i 1990. Senteret
skal bidra til at forskning og undervisning ved Universitetet i Tromsø som har relevans for det samiske samfunn, bedre kan prioriteres og samordnes.

Gjennom sitt strategiske utviklings- og planleggingsarbeid er senteret en viktig støttespiller og bidragsyter når det gjelder å styrke de etablerte forskningsmiljøene ved Universitetet i Tromsø i omfang og bredde. Gjennom konkrete prosjekter initierer senteret til tverrfaglighet og samarbeid innenfor det samiske og urfolksrelaterte forskningsfeltet.

Samisk senter skal blant annet arbeide for å følge opp St.melding nr. 34 om høyere samisk utdanning og forskning, og videreføre arbeidet med samisk strategiplan.

Samisk strategiplan for Universitetet i Tromsø
Universitetet i Tromsø er et internasjonalt tyngdepunkt både når det gjelder studier av samiske spørsmål og urfolk- og minoritetsspørsmål. Universitetet har også et klart nasjonalt ansvar for samisk og urfolksrelatert forskning, utdanning og formidling. Samisk forskning er et prioritert område for universitetet, noe som framgår av strategiplanene ved universitetet på 1990-tallet. Det siste uttrykk for denne prioriteringen er den samiske strategiplanen for Universitetet 2000-2010. Etter initiativ fra daværende rektor Tove Bull ble det i regi av senteret utarbeidet en samisk strategiplan for Universitetet i Tromsø. Den historiske oversiktsdelen i planen viser at samisk forskning og kunnskapsoppbygging, utdanning og annen formidling om samiske forhold har stått sentralt for Universitetet i Tromsø siden etableringen. I planen presenteres en omfattende liste over tiltak som vil bidra til å styrke rekruttering og utvidelse av samisk og urfolksrelatert forskning og utdanning. Forslagene til tiltak er basert på innspill fra fagmiljøene ved universitetet.

Samisk strategiplan for Universitetet i Tromsø 2000-2010, presenterer en omfattende liste over tiltak som vil bidra til å styrke rekruttering og utvidelse av samisk og urfolksrelatert forskning og utdanning.

Årsmeldinger fra Senter for samiske studier gir et lite innblikk i den årlige driften av senteret.