UiT|Språk- og kultur|Jus|Realfag|Medisin|Marine fag|Samfunnsfag|Sentre|Museum| Bibliotek|Service/tjenester|Søk

Hjem

Sáme-giella

English

Bakgrunn
Universitetet i Tromsø er et internasjonalt tyngdepunkt både når det gjelder studier av samiske spørsmål og urfolk- og minoritetsspørsmål. Universitetet har også et klart nasjonalt ansvar for samisk og urfolksrelatert forskning, utdanning og formidling. Samisk forskning er et prioritert område for universitetet, noe som framgår av strategiplanene ved universitetet på 1990-tallet. Det siste uttrykk for denne prioriteringen er den samiske strategiplanen for Universitetet 2000-2010. Etter initiativ fra daværende rektor Tove Bull ble det i regi av senteret utarbeidet en samisk strategiplan for Universitetet i Tromsø. Den historiske oversiktsdelen i planen viser at samisk forskning og kunnskapsoppbygging, utdanning og annen formidling om samiske forhold har stått sentralt for Universitetet i Tromsø siden etableringen. I planen presenteres en omfattende liste over tiltak som vil bidra til å styrke rekruttering og utvidelse av samisk og urfolksrelatert forskning og utdanning. Forslagene til tiltak er basert på innspill fra fagmiljøene ved universitetet.

Handlingsprogrammet
I Universitetsstyrets vedtak S 125-00 om Samisk strategiplan heter det blant annet at Samisk senter har det overordnede ansvaret for å delegere arbeids- og ansvarsoppgaver i strategiplanen til universitetets avdelinger. På denne bakgrunn er det utarbeidet et Handlingsprogram for og finansiering av Samisk strategiplan (rft-format) der de foreslåtte tiltakene i Samisk strategiplan er strukturert i tre overordnede temaområder:
a) styrking av samisk språk
b) styrking av rammevilkår for forskning og utdanning
c) rekruttering, informasjon og institusjonssamarbeid.


Iverksetting
I forbindelse med gjennomføringen av Samisk strategiplan og det tilhørende Handlingsprogrammet, har Universitetsstyret vedtatt (163-01)å avsette 1 mill kr årlig i 5 år til gjennomføring av tiltakene i Handlingsprogrammet.

Beløpet blir stilt til disposisjon for Senter for samiske studiar som får i oppgave å prioritere mellom de ulike tiltakene i handlingsprogrammet. Universitetsstyret vil legge sterkt vekt på å tilby begynneropplæring i samisk språk.

På bakgrunn av dette setter styret i Senter for samiske studier av midler til ulike tiltak, blant annet til begynneropplæring i samisk språk, samt at det er foretatt en økning av rammen for ordinære strategimidler.

Som et ledd i oppfølgingen av Samisk strategiplan vil senteret etterhvert utarbeide en oppdatert oversikt over omfang av både pågående og planlagt samisk og urfolksrelatert forskning og utdanning ved Universitetet i Tromsø.

Senter for samiske studier har laget en oversikt over doktorgrader ved Universitetet i Tromsø som omhandler samisk og urfolksrelatert tematikk for perioden 1983-2002.

En oversikt over samiske hovedfagsoppgaver og doktorgradsavhandlinger finner du her.

Last ned Samisk strategiplan 2000-2010 (pdf-format)


Hovedfags-oppgaver

Doktorgrads-avhandlinger